Laborant S și laborant M in Iasi

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale temporar vacante, din cadrul Prorectoratului Cercetare Științifică CEMEX, după cum urmează:
 • laborant (S) – 3 posturi, pozițiile 2,8,9 din 12 din statul de funcții;
 • laborant (M) – 1 post, poziția 12 din 12 din statul de funcții.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • laborant (S) din cadrul Protectoratului Cercetare Științifică CEMEX- 3 posturi:
 • absolvent al studiilor universitare de lungă durată sau absolvent studii universitare de master în domeniul biologiei, chimiei, biochimiei, bioinginerie medicală sau similar;
 • experiență de minimum 3 luni într-un laborator de diagnostic molecular pentru detecția virusului Sars-CoV-2 autorizat de Direcția de Sănătate Publică și/sau Ministerul Sănătății.
 • laborant (M) din cadrul Prorectoratului Cercetare Științifică CEMEX – 1 post:
 • absolvent al studiilor preuniversitare;
 • experiență de minimum 3 luni de prelucrare a datelor într-un laborator de diagnostic molecular pentru detecția virusului Sars-CoV-2 autorizat de Direcția de Sănătate Publică și/sau Ministerul Sănătății.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 27 noiembrie 2020, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 decembrie 2020, ora 09.00: proba practică;
 • 15 decembrie 2020, ora 09.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Expira: 29.12.2023

Locuri de munca la Secretariatul General al Guvernului pe GoodJobs, platforma de cautare joburi
Secretariatul General al Guvernului

Specializare
laborant chimist
Locatie

Iași, Județul Iași, Romania

Salariu
Salariu: Negociabil
Experienta minima
1
Forma de colaborare
Angajat - Angajator
GoodJobs te ajută să-ți găsești locul de muncă potrivit în orașul tău. Dacă poziția de Laborant S și laborant M nu este potrivită pentru tine, poți căuta locuri de muncă in Iasi în laborant chimist dând un click aici. ✔

Job-uri similare

Copyright 2015-2023 - GoodJobs.ro - Toate drepturile rezervate